onsdag 16. september 2015

Satsingen på Psykisk Helsevern i Helseforetakene: Drømmen om Soria Moria?

Åpent Brev til Helseminister Bent Høie og Statsminister Erna Solberg.

1. Fra påstander om satsing på Psykisk Helsevern i 2013 --->

Vi er mange som trodde på dere Regjeringspolitikere allerede fra oktober 2013. Da dere presenterte Nydalen-erklæringen første gang og begynte å love Oss en sårt tiltrengt satsing på Psykisk Helsevern. Jeg skrev allerede i 2013 en bloggpost om Verdier i kommunikasjon og tjenestetilbud i Psykisk Helsevern (denne bloggen) og mine anbefalinger ble fulgt opp i Nydalen-erklæringen. Jeg var kjempestolt over å ha blitt hørt.

Å være psykisk syk er en krevende og smertefull tilstand. Barn som må leve i uverdig omsorgssvikt blir syke voksne. Å leve med komplekse traumer og tilknytningsskader fra en smertefull og krenkende oppvekst, krever sin kvinne og mann i voksen alder. Noen av oss tyr til rus og kriminalitet, om vi ikke får hjelp - hverken som barn eller voksen. Jeg fikk ikke hjelp av helsesøster eller barnevernet når jeg vokste opp, og her er jeg knapt oppegående etter år med terapi og utallige døgninnleggelser. Jeg har delt mine virkelige opplevelser i denne bloggen.

I etterkant har Dere også lovet en satsing på Pasientens Helsevesen, Fritt Behandlingsvalg, en likeverdig prioritering av Psykiatri vs Somatikk og nå i høst en pakkeløsning for Psykiatrisk Helsevern. Alle satsinger uten at dere har poengtert hva slags Psykriatiske diagnoser som skal prioriteres. Annet enn at kommunene skal styre "båten":" alle skal hjelpes i nærområdene".

2. Til nedleggelse av tjenestetilbud og sparetiltak i DPS-ene fra 2014 ---->

Men hva har skjedd? Jeg er den første til å beklage at satsingen så langt bare har vært fagre ord og lovnader som det skal vise seg ikke er verd papiret de er skrevet på:
 
"FAKTA pr 16.9.2015:
Omstilling i Psykisk Helsevern med budsjettkonsekvenser (kilde ....... Universitetssykehus).
 • Se på konsekvenser av saldering av budsjett 2015 for DPS-ene i divisjonen. Redusere aktiviteter som vil gi en effekt på 25 millioner i divisjonen. Det skal også beregnes helårseffekter av sparetiltakene for 2016.
 • Omstilling fra Døgn til dag/poliklinikk skal implementeres gradvis og innarbeides i de årlige budsjettene for DPS.
 • Det må legges til grunn i budsjettene at staten i resten av økonomiplanen vil øke inntektskravet knyttet til poliklinikkfunksjoner.
 • Det skal arbeides videre med forbedringstiltak igangsatt i 2014.
 • Mål med samlet forbedring og implementering av tiltak utredes i 2015.
 • Det skal tas høyde for at forventet økt inntektskrav på polikliniske tjenester på 3-4 mill. Dette er inntektskrav med salderingseffekter for innsparingstiltak iht budsjettrammen for 2015 og 2016. "
Dette representerer "satsingen" på Psykisk Helsevern i Helseforetakene! Dette er så langt unna en satsing som det går an å komme: Aldri har det blitt lagt ned så mange Psykiatriske tjenestetilbud som med Helseminister Høie ved roret.

3. Til en kommunal helsetjeneste som er i ferd med å knele av belastningen i 2015--->

Kommunale Helsetjenester signaliserer samtidig manglende økte bevilgninger, mye stress og sykemeldinger fordi henvisningene øker uten at ressurser blir tilført. Kommuner har:
 • Ambulerende team med støttesamtaler som supplement til terapi for de sykeste pasientene.
 • Nettverksmøter med brukere som trenger hjelp til dialog med nettverk av familie og profesjonelle hjelpere.
 • Støttekontakter - støtte til praktiske og sosiale aktiviteter.
 • Ulike hjemmetjenester.
 • Individuell Plan - formelt samarbeid mellom Spesialhelsetjeneste, Kommunal helsetjeneste, NAV (for å komme ut i jobb), pårørende, familie osv etter brukerenes behov. Et slags pakkeforløp.
 • Aktivitetshus hvor brukere kan komme sammen og drive kreativt håndarbeid
 • Kommunale boliger - som skal huse Psykiatriske pasienter som ikke kan finne bolig selv, rusavhengige, friomsorgens brukere (kriminelle som skal bosettes), flyktninger som skal bosettes osv
 • Kommunale helsetjenester i form av fastlege og helsesøster i skolene. Det lokale Tjenestekontoret som tildeler kommunale helsetjenester øke kravene og redusere nålehullet for tildeling av tjenester.

Hva slags satsing på Psykisk Helsevern var det egentlig snakk om i utgangspunktet?

Nå i ettertid er det en uverdig opplevelse å kjenne på at sentrale politikere rett og slett har holdt oss for narr.

Jeg har brukt mye ressurser på å håpe og tro, for meg selv og mine medpasienter, at vi skal få et bedre tilbud så langt at vi kan tro at vi kan komme tilbake til arbeidslivet og det egentlige livet.

Politikere som lover og lyver slik jeg beskriver i denne artikkelen, gjør faktisk en krevende og smertefull situasjon mye verre. Vi som virkelig trenger hjelp i Psykisk Helsevern, og som må vente i det uendelige på adekvat helsehjelp i nåtid, sliter og klarer nesten ikke å holde ut situasjonen i Utenforskapet. Og det kan hende at selvmordsstatistikken er blitt unødvendig høy "mens vi venter på..". Enten dere liker dette eller ei. 

For det å love og lyve i utrengsmål, slik dere har gjort siden oktober 2013 er faktisk også en slags Passiv Medvirkning til at våre lidelser blir flerfoldige smertefulle (totalt symptomtrykk).

4. Til en Relansering av eksisterende plan - pakke - tjenesteløsninger i 2015. Haster!!

Helseministeren snakker om en helsepolitisk plan som kommer i høst. Og allerede har vi hørt om satsingen på Pasientenes Helsevesen og Fritt Behandlingsvalg osv. Mange fagre ord. Det er bare det at regelverk og løsninger eksisterer i dag, men det er ikke klare mandater til hvem som skal bidra med hva, samt hvordan regelverket egentlig skal praktiseres for ulike diagnoser av pasienter.

Helseforetakene har allerede i dag:
 • Loven om Pasientrettigheter. Loven praktiseres forskjellig også siden det er få rettsaker som tydeliggjør denne for ulike situasjoner av grov uforstand fra overleger overfor pasienter.
 • Lovverk som fokuserer på at Psykisk Helsevern skal prioriteres likt med Somatiske lidelser.
 • Fritt Sykehusvalg utenfor eget Universitetssykehus. Kun innenfor eget Helseforetak. Et konkret eksempel er Vestre Viken som profilerer seg med "komplett tilbud innenfor Psykisk Helsevern": De  praktiserer ikke Fritt Sykehusvalg for ulike spesial-skreddersydde tilbud for de sykeste pasientene av traumepasienter (som BET-behandling).
 • Individuell Plan i kommunal helsetjeneste. Om man kommer gjennom nåløyet i kommunal helsetjeneste, som i dag ekskluderer brukere som får tilbud i DPS. En pakkeløsning hvor man også kan få NAV på laget-->
 • Aap - NAV. Iht Aap skal man "delta i behandling og aktivitet med det formål å komme ut i arbeid". Max 4 år. MEN - DETTE FORPLIKTER INGEN AV AKTØRENE: Jeg har laget mange planer iht Aap som jeg har forsøkt å få både NAV og Universitetssykehuset i tale om. Uten hell. NAV har ikke villet lese planene eller bistå meg med å bli prioritert i helsevesenet. Og mine forslag til tiltak for å komme ut i arbeid har blitt avfeid. Det samme når jeg har forsøkt å få ansvarlige ledere og overleger i Universitetssykehuset i tale om å bli prioritert iht Aap. De sier rett frem at "dette bryr vi oss ingenting om"!!
Virkemiddelene er der i dag, men det trengs en gjennomgang med de ulike aktørene for at de senere skal forplikte seg til en plan-pakke-løsning for ulike psykiatriske diagnoser.

Og så er det slik at:
 • Satsing på Psykisk Helsevern haster!!: Når Vi først har fått en psykiatrisk diagnose, trenger vi hjelp uavhengig av økonomi, sesong (jul, påske, sommerferie, Stortingsperiode). Og vi vil egentlig være som andre ("normale"..?): Vi vil trives i vårt liv med jobb, travel hverdag, familie, en god bolig og sosialt nettverk.
 • Bruke ny kunnskap i praksis og tenke behandlingsprosesser før "innsparingseffekter":Det finnes mye forskning og kunnskap om hvordan behandle et mangfold av diagnoser. Viktig å bruke ny oppdatert kunnskap for å definere adekvate behandlingsprosesser. Tenke kvalitet før kvantitet og definere tilbudene.
 • Redusere Selvmord og ant Rusavhengige, Kriminelle og Uføre:Om de sykeste pasientene ikke får adekvat hjelp i nåtid, vil vi få økt antall selvmord, mer kriminalitet (alle  krenkede "barn" som dreper sine foreldre eller egne barn), mer rus (jeg er ruset på reseptbelagte medisiner og slipper å prostituere meg for å kjøpe illegal medisin) og flere Uføre: Flere eksempler på meg (jeg har jobbet hardt innenfor de 4 Aap-årene med å få "behandling og aktivitet for å komme ut i jobb" uten at aktørene har villet samarbeide med meg).
 • Likeverdig behandling av Psykisk Sykdom: Alle psykiske diagnoser har sine smertefulle symptomtrykk - det går ikke an å prioritere smerte sånn uten videre. Ulike psykiske diagnoser på prioriteres likt når man skal skreddersy ulike tilbud i DPS-ene! Det samme med alder, kjønn, kulturell bakgrunn osv.
 • Komplett Psykiatri-tilbud med pakkeløsninger som må finansieres av staten:Vi trenger et komplett totalt tilbud innenfor Psykisk Helsevern, uavhengig av økonomiske rammer og budsjettprioriteringer. Det er litt bakvendt at DPS-er skal tjene penger på polikliniske samtaler. Det er kanskje en ide å se på Foretaksmodellen for å spare ressurser på unødvendig byråkrati.
 • Botilbud til Psykiatriske pasienter. Er kommunene i stand til å tilby et stort antall boliger til Psykisk syke (noen oppholder seg i Døgn i påvente av bolig), Rusavhengige (som "skal få bolig og skal få jobb" iht Helseministeren), brukere av friomsorgen (fanger som venter på å bli bosatt i kommunen), flyktninger (som også trenger Psykiatrisk Helsevern for å behandle traumene), funksjonshemmede osv.
Jeg ser frem til at Vi blir tatt mer på alvor. Det er ikke greit at sentrale politikere lover og lyver om en potensiell satsing på Psykisk Helsevern i utrengsmål. Følg meg gjerne på @emmahansen1963